อารักขาพืชมุกดาหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001 : 2556 (GAP)นายจารึก ศิริกุล   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001 : 2556 (GAP) การปลูกหม่อนเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โครงการนำร่องหม่อนแก้จนในพื้นที่ตำบลกกแดง จัดโดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนต้นแบบ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال