กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายถาวร  ปัททุม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นางสาวจันทร์สุดา คำปัน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสุรัฏฐิยา  โสสว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นายวีระยุทธ วังวงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 

นายวิศวะนนท์  โสมสิทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال