กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายคมกริช  ไตรยศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายสุเมต  ประจงจิตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นางสาวมาลัยทิพย์ สรรพโส
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวชนนิกานต์  คนหาญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวพัชริดา  ภูปัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال