พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของเกษตรกรในการผลิตพืชปลอดภัย

2. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ส่งเสริมองค์กรและเกษตรกร ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

نموذج الاتصال