วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตพืชปลอดภัย และได้มาตรฐาน แบบมีส่วนร่วม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

نموذج الاتصال