กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร


เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายสังการ  เมืองมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางสาวธมกร  ไชยบุบผา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางอรจิรา มุ่งดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (รักษาการเกษตรอำเภอดงหลวง)


นายเอกชัย  เภาแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นางวิราวรรณ์  ผากา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال