กลุ่มอารักขาพืช

เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช

นางอุไรแพ  หาทวีแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

นางอุไรแพ  หาทวีแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพรประสิทธิ์ โสสว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นางศุภพิต  พิทักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวภารตรี  ศรีลาศักดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال