ผู้ว่ามอบนโยบาย

muk01-16102552

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พบปะ เยี่ยมเยียนและมอบนโยบายด้านส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดมุกดาหาร ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ด้านการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต ต่อหน่วยพื้นที่เท่าเดิม
2. ให้ความสำคัญโครงการพระราชดำริเป็นพิเศษ ขยายกิจกรรมและสร้างเครือข่ายสู่พื้นที่ใกล้เคียง เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างสูงสุด
3. พืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยางพารา เน้นการส่งเสริมตามศักยภาพของพื้นที่และตัวเกษตรกร ดูแลปัญหาการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมที่ผิดกฎหมาย

4. โครงการฟาร์มตัวอย่างให้เข้าสนับสนุนเกษตรกรจัดเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นตัวอย่างนำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน/เกษตรกร ช่องทางเว็บไซต์ของจังหวัด ให้ส่วนราชการเข้าตรวจดูข้อมูลการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์และปัญหาพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลในการประกวด คัดเลือก เกษตรอำเภอดีเด่น เกษตรตำบลดีเด่น เจ้าหน้าที่ผู้มีผลงานด้านเคหกิจเกษตรดีเด่น ศูนย์บริการฯ ดีเด่นในระดับจังหวัด ปี 2552 และเงินรางวัลศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ระดับเขต อันดับที่ 2 โดยมีนายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะข้าราชการให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2552 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال