ฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววะรีรัตน์  สายันเกณะ
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางณัฐพร  โคตรพรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางภิรมย์ญา กลางประพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นางสาววีนัตน์  แสนเลิง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเชาวพล พ่ออามาตย์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางนิภารัตน์  วังกะธาตุ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอังศุมาลิน ศรีโยหะ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุระกิจ  อาจวิชัย
เจ้าพนักงานสถานที่
นายทวี  ศิริเลิศสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
-
พนักงานขับรถยนต์

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال