เกษตรจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

 วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสังการ เมืองมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับเกียรติจากท่านผุ้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการเนินงานอาสาสมัครเกษตร การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)ประจำปี 2566 ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 มีคณะกรรมการจากหน่่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครในสาขาต่างๆ จำนวน 16 สาขาเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ราย

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال