อารักขาพืชจับมือเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

 เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีที่ 1 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP /เกษตรอินทรีย์ และการสำรวจและการจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال