เกษตรอำเภอดงหลวงเยี่ยมเยียนเกษตรกรบ้านดงหลวง


 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางอรจิรา มุ่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง ติดตาม เยี่ยมเยียน  เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน บ้านดงหลวง ตำบลดงหลวง โดยมีกิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุนจำนวน  20 ตัว แปลงปลูกหญ้า  1 งาน โรงเก็บฟาง 1 โรงเรือน และมีปุ๋ยคอกจำหน่าย กระสอบละ 40 บาท ทั้งนี้ได้สนับสนุน และให้กำลังใจในการพัฒนาอาชีพให้ประสบความสำเร็จ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในการทำอาชีพเกษตร เกษตรกร เจ้าของแปลง นายประธาน วงค์ภูผานนท์ บ้านเลขที่ 158 หมู่ 10 บ้านดงหลวง ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال