เกษตรจังหวัดมุกดาหารส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

 วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายประจัญ ขันพิมล  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายคมกริช ไตรยศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายเอกชัย เภาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานโครงการ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال