เกษตรมุกดาหารจัดกระบวนการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

 วันที่ 8 ก.พ. 65 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสังการ เมืองมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  พร้อมด้วย นางอรจิรา มุ่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ รุ่นที่ 7 จังหวัดมุกดาหาร ออกจัดกระบวนการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ในการสร้างการรับรู้ วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/พื้นที่ และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาหว้า ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 15 ราย มีความสนใจในการจัดเวทีครั้งนี้เป็นอย่างดี คาดว่าจะได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال