เกษตรมุกดาหารจัดเวทีการวิเคราะห์ศักยภาพตลาดเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

 วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดเวทีการวิเคราะห์ศักยภาพตลาดเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 10 ราย กิจกรรมประกอบด้วย 1) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคของตลาดเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร 2) การประเมินสถานการณ์ตลาด ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคสินค้าในตลาดเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร 3) แนวทาง การวางแผนบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال