เกษตรมุกดาหาร ร่วมจัดเตรียมงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร

 วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสังการ เมืองมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ Young Smart Farmer มุกดาหารร่วมจัดเตรียมงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 13 มีนาคม 2564 โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال