สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ติดตาม ให้คำแนะนำ การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นของการผลิตพืชอินทรีย์ วันที่ 3 มีนาคม 2564  นายวันชัย  ประยงค์หอม  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามให้คำเเนะนำเเละประเมินเเปลงเบื้องต้นเเปลงผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2564  ณ อำเภอดงหลวง เเละอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช ได้ให้คำเเนะนำเกษตรกรในการจัดการเเปลงผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พร้อมมอบสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับป้องกันเเละควบคุมการระบาดของศัตรูพืชเเทนการใช้สารเคมี


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال