เกษตรมุกหาร ลงพื้นที่ ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินแปลงเบื้องต้นแปลงผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2564

 วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายวันชัย ประยงค์หอม  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ นางพะเยา ไตรยวงค์  เกษตรอำเภอคำชะอี ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นแปลงผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2564 ในพื้นที่ ตำบลบ้านค้อ และตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร เป้าหมายเกษตรกร 12 ราย โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช ได้ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการแปลงผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พร้อมมอบสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับป้องกันและควบคุมการระบาดของศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال