เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พ.ท.ธัญวพิสิทธิ์  จิรากฤติภาสกุล หน.ฝ่ายนโยบายแผน กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. เป็นประธาน  ในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ได้รับจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ได้นำไปพระราชทานให้แก่ กลุ่มสถานศึกษา ๑๐ แห่ง , กลุ่มศาสนสถาน ๑๐ แห่ง และ กลุ่มเกษตรกรและประชาชน จำนวน ๗ คน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลาอเนกประสงค์สำนักงานส่งเสริม กศน.จังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จว.ม.ห. 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชผักสายพันธุ์ที่ดี ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองสะสมไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ เป็นการสร้างความมั่นคงในด้านอาหารและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไทย ซึ่งกลุ่มดังกล่าวที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักในครั้งนี้เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจและมีความพร้อมในการที่จะร่วมขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชนและสังคมต่อไป

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال