เกษตรจังหวัดมุกดาหารจัดอบรมเกษตรกรเตรียมความพร้อมสู่การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ อำเภอคำชะอี
 วันที่ 19 มกราคม 2564 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564 ในกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีการเตรียมความพร้อมสู่การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  ณ เครือข่าย ศพก.เกษตรผสมผสาน ของนายยุทธนา คนขยัน หมู่ 7 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ นางจันทร์จิรา จินาวร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ร่วมพบปะพี่น้องเกษตรกรและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรเพื่อแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมต่อไปใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال