เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 19 มกราคม 2564

 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2564  จัดกิจกรรมโดยสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์ของการไถกลบตอซัง สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ และเพื่อสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาสมให้แก่เกษตรกร งดเว้นการเผาฟางและตอซังพืช ณ บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร การนี้ มีนานศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال