จังหวัดมุกดาหารจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation (CoO)) ครั้งที่ 7/2563
 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation (CoO)) ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานภาคีที่ผ่านมา เพื่อให้พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในระดับจังหวัด ให้มีความเป็นเอกภาพเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน  พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมการเกษตรในปี พ.ศ. 2564 ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال