เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563
 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี บ้านด่านช้าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี และศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สนง.กปร) เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนิน ในการนี้ได้เยี่ยมเยียนและพบปะเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านใต้ร่มพระบารมี กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีนในครัวเรือน และเกษตรกรต้นแบบทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไปใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال