เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมสร้างการรับรู้ เเละชี้เเจงเเนวทางการป้องกัน กำจัด เเละจัดการเเปลงมันสำปะหลัง

 วันที่  26  สิงหาคม  2563  นายวันชัย   ประยงค์หอม  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางอุไรเเพ หาทวีเเสน  เเละนางสาวมาลัยทิพย์  สรรพโส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้เเละชี้เเจงเเนวทางการป้องกันเเละกำจัดโรค ใบด่างมันสำปะหลัง ในการประชุมคณะทำงานสำรวจเเละติดตามการดำเนินโครงการป้องกันเเละกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยการประชุมดังกล่าว มีนายถาวร ปัททุม เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร เเละผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช มุกดาหาร จำกัด เข้าร่วมประชุมกำหนดวัน เเละขั้นตอนการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างไปในพื้นที่ไกล้เคียงต่อไป


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال