แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563 แปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร

[youtube src="tlfYr3JUOwE"/]
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال