เกษตรมุกดาหารจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการเกษตร

 เกษตรมุกดาหารจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการเกษตร


เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตร ตามแผน IFPP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ในการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ระยะที่ 1 และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال