เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมสร้างการรับรู้ เเละชี้เเจงเเนวทางการป้องกัน กำจัดและจัดการเเปลงมันสำปะหลัง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายชื่น คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ณ แปลงไม้ผลแบบผสมผสาน นายพิเชษฐ์ ปัจสุริย์ เกษตรกรบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 16 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง กิจกรรมหลัก ปลูกทุเรียน จำนวน 20 ต้น ผลผลิตปีที่ผ่านมา 3,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 150 บาท มูลค่ารวม 450,000 บาท ปลูกเงาะจำนวน 20 ไร่ ผลผลิตประมาณ 30 ตัน (30,000 กิโลกรัม) กิโลกรัมละ 27 บาท มูลค่ารวม 810,000 บาท รวมมูลค่าจำหน่ายผลผลิตปีนี้หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาท
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال