เกษตรมุกดาหารเดินหน้าวางแผนการดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นา โมเดล มุกดาหาร


เกษตรมุกดาหารเดินหน้าวางแผนการดำเนินงานโครงการ
โคก หนอง นา โมเดล มุกดาหาร
วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการ โคก หนองนา โมเดล มุกดาหาร  เพื่อวางแผนการขุด โคก หนอง นา แต่ละศูนย์เรียนรู้  วางแผนการปลูกพืชหลังจากการดำเนินการขุดโคกหนองนาแล้วเสร็จ และการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกร ในการนี้ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการจำนวน 7 อำเภอ 7 ศูนย์เรียนรู้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ผู้รับผิดชอบงานโครงการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال