ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกแหล่งน้ำ ขุดสระน้ำ และขุดคลองไส้ไก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกแหล่งน้ำ ขุดสระน้ำ และขุดคลองไส้ไก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال