กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ครั้งที่ 4


กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
ใน
สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ครั้งที่ 4

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผ่านทางไกล (conference) เพื่อกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 และสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการดำเนินการภายใต้ การป้องกันและแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด 19 การเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของวิสาหกิจชุมชน และการรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร
ในการนี้ นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال