เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการ ส่งเสริมตลาดออนไลน์จังหวัดมุกดาหาร


เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริม
ตลาดออนไลน์จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมตลาดออนไลน์จังหวัดมุกดาหาร  ภายใต้สโลแกนด์ "ส่งเสริมเกษตร รวมใจ ต้านโควิด" ตลาดเกษตรออนไลน์ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณาในการคัดเลือกเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพที่จะสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบออนไลน์ วางแผนและรวบรวมข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมตลาดออนไลน์จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال