กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ครั้งที่ 2


กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
ใน
สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ครั้งที่ 2

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผ่านทางไกล (conference) เพื่อกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2

พิจารณาเรื่อง การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร การให้บริการกับเกษตรกรที่มารับบริการที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การปรับรูปแบบกิจกรรม วิธีการดำเนินงานและเป้าหมาย ภายใต้โครงการต่างๆ สถานการและปัญหาในการจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 และปัญหาจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากส่วนภูมิภาค

ในการนี้ นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال