เกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ สู้ COVID-19 ออนไลน์


เกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการฯ สู้
COVID-19 ออนไลน์

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2563 ผ่านทาง Video Conference และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร โดยให้หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดมุกดาหาร รับฟังการประชุม ณ หน่วยงานของตนเองและลงชื่อเข้าร่วมประชุมทางกล่องแสดงความคิดเห็นของการถ่ายทอดสด ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ของการประชุมที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับฟังไปพร้อมกัน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ของการประชุมเน้นสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดมุกดาหาร และมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสฯในครั้งนี้ โดยมี นาย
ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน สามารถดูการประชุมย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/2UxdxCU


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال