เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563


เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด
มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการโอนและการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร การขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال