เกษตรมุกดาหารร่วมเพื่อพิจารณากำหนดสเปคอาคารโรงเรือนเพาะปลูกสมุนไพรคุณภาพสูง


เกษตรมุกดาหารร่วมเพื่อพิจารณากำหนดสเปคอาคารโรงเรือนเพาะปลูกสมุนไพรคุณภาพสูง




วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางจันทร์จิรา  จินาวรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดสเปคอาคารโรงเรือนเพาะปลูกสมุนไพรคุณภาพสูง ระบบปิด เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 1 อาคารหลังเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยโรงพยาบาลนิคมคำสร้อยนำเสนอแบบแปลนอาคารโรงเรือนเพาะปลูกพืชสมุนไพรคุณภาพสูง ระบบปิด และร่วมกำหนดสเปคโรงเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปลูกและเก็บเกี่ยวสมุนไพร






ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال