เกษตรจังหวัดมุกดาหารออกประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1


เกษตรจัหวัดมุกดาหารออกประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงและเกณฑ์การให้คะแนน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال