เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563


เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2563 ผ่านทางการประชุมทางไกล โดยใช้ Facebook Messenger และการถ่ายทอดสดผ่าน Application Line เป็นช่องทางสื่อสารสู่เกษตรอำเภอ และเกษตรตำบลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 ในการวางแผนและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ  ในมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال