เกษตรมุกดาหารร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร การขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรบริหารจัดการเชิงรุก ปี 2563


เกษตรมุกดาหารร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร การขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรบริหารจัดการเชิงรุก ปี 2563
วันจันทร์ที่ 9  มีนาคม 2563 เวลา 15.00น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน/การใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โปรแกรมผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชให้เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และโปรแกรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้น การใช้ประโยชน์จากแผนที่ตลอดจนนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถนำฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในมิติต่าง ๆ รวมทั้งใช้ในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานภาคการเกษตรของประเทศ

ในการนี้ นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวธมกร ไชยบุบผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียง

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال