จังหวัดมุกดาหารเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


จังหวัดมุกดาหารเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ตามเป้าหมายที่กำหนด บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล ในการนี้ นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯเข้าร่วมประชุม และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดมุกดาหาร "ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำและงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" ในครั้งนี้ด้วย


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال