เกษตรจังหวัดมุกดาหารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ปี 2563

เกษตรจังหวัดมุกดาหารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายใต้
โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ปี 2563


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกกลุ่มตลาดเกษตรกรจังหวัดมุกดาหารตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย ซึ่งดำเนินงานโครงการโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร  ในวันนี้ จัดให้มีเวทีการวิเคราะห์ตลาดและการพัฒนาบริหารจัดการตลาดเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร "วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค ของตลาดเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร" การกำหนดแนวทางและการวางแผนบริหารจัดการตลาด รวมถึงหัวข้อ  "บทบาทหน้าที่คณะบริหารจัดการตลาดและสมาชิกตลาดเกษตรกร" โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกตลาดเกษตรกรของจังหวัดมุกดาหารเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال