เกษตรมุกดาหารร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดมุกดาหาร

เกษตรมุกดาหารร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิง
นิเวศจังหวัดมุกดาหาร

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางอรจิรา มุ่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดมุกดาหาร

ตามแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ และแนวทางการกำหนดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มเติม ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยมีต้นแบบ "เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม" ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال