เกษตรมุกดาหารออกติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยด้วยปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์


เกษตรมุกดาหารออกติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยด้วยปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์วันที่ 21 มกราคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายจารึก ศิริกุล และ นางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเกษตรอำเภอดอนตาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ออกติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยด้วยปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลง คือ นายสมโภชน์ ศรีลาศักดิ์ ร่วมรับฟังแนวทางการจัดเก็บข้อมูล


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال