ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ และจิตอาสาฯ ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา


ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ และจิตอาสาฯ ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาวันนี้ (19 พ.ย.62) เวลา 16.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เกษตรอำเภอหว้านใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา โดยลงพื้นที่แปลงนาข้าวของ นายประทีป เมืองโคตร หมู่ที่ 8 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขาดแคลนแรงงานภายในครัวเรือนและต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงานเกี่ยวข้าว ซึ่งทุกคนที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเกี่ยวข้าวจนแล้วเสร็จ

กิจกรรมเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาครั้งนี้ สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ตระหนักให้ความสำคัญและมีความเป็นห่วงเป็นใยเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าว จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนา ทั้งยังเป็นการสืบทอดวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งการเกี่ยวข้าวโดยใช้แรงงานคนนั้นนับวันจะลดน้อยลงไปใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال