เกษตรมุกดาหาร ติดตามงานในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย


เกษตรมุกดาหาร ติดตามงานในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยวันที่ 19 พ.ย.62 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่์มอารักขาพืช ลงพื้นที่ ร่วมกับ เกษตรอำเภอเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อติดตามการดำเนินงานเเละร่วมลงเเขกเกี่ยวข้าวกับสมาชิกผู้ปลูกข้าว ในเเปลงผลิตข้าวตามโครงการพัฒนาเเละส่งเสริมการเเปรรูปเเละเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิมธิภาพการผลิตข้าว มาตรฐาน GAP ในเขตพื้นที่ ตำบลร่มเกล้า  อำเภอนิคมคำสร้อย
พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมเเละติดตามให้คำเเนะนำเกษตรกรในการจัดการเเปลงผลิตพืชผักเเละพืชสมุนไพรอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติใด้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์​ที่มาตรฐานอินทรีย์กำหนดใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال