เกษตรมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer มุกดาหาร


เกษตรมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer มุกดาหารวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนฟาร์มชบาแก้วฟาร์ม อยู่ที่ 78 หมู่ 6 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นฟาร์มของ นางสาวรัชนี น้อยเสี่ยงสี สมาชิก Young Smart Farmer มุกดาหาร   ที่ดำเนินกิจกรรม ทางการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การปลูกพืชในโรงเรือน การใช้ระบบน้ำหยด การให้น้ำและปุ๋ย  ซึ่งเป็นเกษตรกรเป้าหมาย ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)​ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้กับเกษตรกร ชุมชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال