เกษตรมุกดาหารร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงบประมาณ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 กลุ่มจังหวัด


เกษตรมุกดาหารร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงบประมาณ พรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 63 กลุ่มจังหวัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัดฯ (วาระที่ 2 ขั้นกรรมาธิการวิสามัญฯ) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัด ในด้านการแจกแจงงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติฯใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال