เกษตรมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เกษตรมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่
สินค้า
ชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายจารึก ศิริกุล และ นางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเกษตรอำเภอดอนตาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ของ นางสาวธนาภา ยืนยง ซึ่งมีสถานะเป็นสมาชิก Young Smart Farmer ของจังหวัดมุกดาหารด้วย โดยเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่เป็นมะม่วง ขณะนี้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพืชแซม
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال