เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2563วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย ประยงค์​หอม ​เกษตร​จังหวัด​มุกดาหารเป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีประเด็นสำคัญที่บรรจุเป็นวาระการประชุม ได้แก่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง และมาตรการป้องกันและช่วยเหลือเกษตรกร การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 1 และ การแข่งขันกีฬาไตรภาคี ปี 2563 (สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และสกลนคร) โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال