เกษตรจังหวัดชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายวันชัย  ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมเกษตรกร ชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการ Sanook Farmer Market การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ณ ศูนย์ฝึกเเละพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายเเดนจังหวัดมุกดาหาร  โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จากอำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอดงหลวง และอำเภอหนองสูง รวม ๑๐๐ คน ทั้งนี้มีทีมวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกฯเเละ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال