ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เพื่อเสนอความเห็นชอบและพิจารณาการดำเนินงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ปี 62 (งบประมาณกรมการปกครอง) โดยกำหนดแผนดำเนินการจัดตลาดนัดสินค้าการเกษตรในพื้นที่ 7 อำเภอๆละ 1 จุด ดำเนินการในลักษณะต่อยอดตลาดเดิม ภายในเดือนมิถุนายน ปี 62 สถานที่ดำเนินการ ได้แก่ รพ.สต.ดงมอน อ.เมือง/ หน้าที่ว่าการ อ. คำชะอี /หน้าที่ว่าการ อ.นิคมคำสร้อย/ ข้างเทศบาลหนองสูงเหนือ/แนวชายแดนบ้านดอนตาล-นาโพธิ์/ตลาดราตรี อ.หว้านใหญ่ และตลาดประชารัฐในพื้นที่ อ.ดงหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นำผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยมาจำหน่าย โดยแผนและเป้าหมายบางส่วนมาจากการบูรณาการกับสำนักงานเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้อง

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال